1. Mõisted

1.1. Veebileht – tellija ja tõlkija vahelise koostöö tegemiseks ettenähtud haldajale kuuluv veebikeskkond aadressil www.tekstiabi.ee.

1.2. Haldaja – veebilehe omanik Kayade OÜ, Tallinn, Eesti Vabariik, Euroopa Liit. Haldaja e-posti aadress on info@tekstiabi.ee.

1.3. Tõlkija – eraisikust veebilehe kasutaja, kes on registreerimisel valinud registreerimistüübiks “Tõlkija”. Tõlkija on tõketööde teostaja.

1.4. Tellija – veebilehe kasutaja, kes on registreerimisel valinud registreerimistüübiks “Tellija”. Tellija on tõlkija tõlgete ostja.

1.5. Kasutajad – veebilehel registreerunud tellijad ja tõlkijad.

1.6. Tõlge – tõlkija intellektuaalse tegevuse tulemus, mille tõlkija on loonud tellija esitatud tellimuse alusel.

1.7. Päring – veebilehel tellija poolt nõuetekohaselt vormistatud infokogum soovitava tõlke kohta, mis esitatakse pakkumiste saamiseks tõlkijatele.

1.8. Pakkumine – veebilehel tõlkija poolt nõuetekohaselt vormistatud sooviavaldus, tellija poolt soovitava tõlke teostamiseks.

1.9. Tellimus – veebilehel nõuetekohaselt vormistatud tellija ja tõlkija vaheline kokkulepe tõlke teostamiseks.

1.10. Veebikonto – veebilehel kasutajaks registreerimise tulemusel kasutajale antav parooliga kaitstud programmiliides.

1.11. E-konto – kasutaja veebikontoga seotud kasutaja arvelduskonto veebilehel, mille kaudu teostatakse tehinguid tõlgetega.

1.12. Deposiitkonto – haldaja kasutuses olev arvelduskonto, millel oleva rahasumma kasutamise eesmärk on üksnes kasutajate raha hoiustamine, maksete turvalisuse tagamiseks.

1.13. Vahekohus – haldaja määratud liikmetest koosnev sõltumatu komisjon, mis lahendab veebilehel tellija ja tõlkija koostöö tulemusena tekkinud vaidlusi.

2. Üldsätted

2.1. Käesolev www.tekstiabi.ee kasutajaleping (edaspidi leping) reguleerib haldaja ja kasutajate vahelisi suhteid veebilehe kasutamisel.

2.2. Kasutajad lähtuvad veebilehe kasutamisel käesolevast lepingust ja veebilehel paiknevatest juhistest ning viidetest.

2.3. Haldaja ei vastuta kasutajate ebasobiva või seadusevastase käitumise eest.

2.4. Tellija tellimus on tasuline. Tasu suurus määratakse tellija ja täitja kokkuleppel ning fikseeritakse veebilehe vastava programmiliidese abil.

2.5. Haldaja võtab tõlkijalt 25% agenditasu tõlketellimuse maksumusest.

2.6. Haldaja võtab kasutajatelt e-kontolt raha väljavõtmise eest teenustasu 0.65 euro iga välja võetud summa eest.

2.7. Makseid tõlgete eest sooritatakse ainult veebilehe vastava vormi kaudu, kasutades turvalist ühendust pankade ning väliste maksesüsteemide näol. Krediitkaartide andmeid haldaja ei salvesta.

2.8. Haldaja ei taga pidevat või tingimusteta juurdepääsu veebilehe tark- ja riistvaravahenditele. Veebilehe toimimine võib olla ajutiselt häiritud vääramatu jõu või muude tegurite tõttu, mille ennetamine või kõrvaldamine ei ole haldaja võimuses.

2.9. Haldaja osutab kasutajatele veebilehel pakutavaid teenuseid sellisel kujul, nagu need on käesoleval hetkel, ning ilma igasuguste garantiideta, sealhulgas tekstide autoriõiguse garantiita, samuti veebilehe kasutajate garantiita üksteise ja nende mis tahes tegevuse suhtes.

2.10. Haldaja ei vastuta kasutajate saamata jäänud kasumi eest ega hüvita seda, samuti ei vastuta mis tahes liiki kahjude eest, mis on põhjustatud veebilehe tark- ja riistvaravahendite talitlusest, mittetalitlusest või väärtalitlusest.

2.11. Haldaja ei vastuta tellimuste täitmise tähtaegade, tellimuste vormistamise õigsuse, teostatud tõlgete kvaliteedi ja muude iseloomulike tunnuste ega kõigi muude veebilehe kasutajate vahel tekkinud kohustuste täitmise, täitmata jätmise või ebakvaliteetse täitmise eest, ega hüvita seda.

2.12. Haldaja suurim varaline vastutus ei saa ületada tasu suurust, mille kasutaja on maksnud veebilehel tellitud teenuse eest.

3. Õigused ja kohustused

3.1. Tõlkija õigused ja kohustused:

- 3.1.1. Tõlkijal on õigus osaleda pakkumiste tegemises, pakkumiste tegemises osalemine on tasuta;

- 3.1.2. Tõlkijal on õigus nõuda tellijalt tellimuse kohta lisateavet juhul, kui tellimus on vormistatud valesti või selles esineb ebatäpsusi;

- 3.1.3. Tõlkija on kohustatud tellijalt töösse võetud tellimused täitma kvaliteetselt ja tähtajaliselt;

- 3.1.4. Tõlkijal on õigus keelduda tellimuse täiendamisest, kui tellija nõuab tellimuses määratlemata töö tegemist või ebaoluliste paranduste tegemist, lisades detailse põhjenduse keeldumise põhjuste kohta;

- 3.1.5. Tõlkijal on õigus saada tellijalt tasu kvaliteetselt ja tähtajaliselt valminud tõlgete eest, milles on tõlkija ja tellija vahel eelnevalt kokkulepitud ning mis on fikseeritud tellija poolt esitatud tellimuses. Tasu tõlgete eest hoiustatakse haldaja deposiitkontol ning kajastatakse tõlkija e-kontol. Tasu tõlke eest liigub tellija e-kontolt tõlkija e-kontole pärast tõlke vastuvõtmist tellija poolt;

- 3.1.6. Tõlkijal on õigus tellida väljamakseid oma e-kontolt pangakontole igal ajal, vaba raha ulatuses. Väljamakse tehakse kolme (3) tööpäeva jooksul;

- 3.1.7. Tõlkija on kohustatud mitte avaldama enda isiku- ja kontaktandmeid tellijale või muudele isikutele (v.a haldaja), arvestades lepingu punktiga 3.3.5.;

- 3.1.8. Tõlkijale kuuluvad tõlkimisega seonduvad varalised õigused loetakse tasuta haldajale loovutatuks pärast tõlke vastuvõtmist tellija poolt;

- 3.1.9. Tõlkija kohustub enda tõlgitud tõlkeid mitte kasutama ega avaldama pärast varaliste õiguste loovutamist haldajale;

- 3.1.10. Tõlkija vastutab enda loodud tõlgete seaduslikkuse ja kvaliteedi eest;

- 3.1.11. Tõlkija kohustub tasuma haldajale agenditasu 25% tellimuse maksumusest. Vastava summa peab haldaja kinni tõlkija e-kontolt;

- 3.1.12. Tõlkija kohustub deklareerima ja maksma tõlgetega tehtavatelt tehingutelt kõik seadusest tulenevad makstavad maksud (s.h tulu-, käibe- ja sotsiaalmaksu);

- 3.1.13. Tõlkija kohustub ja tagab, et ei loo mingil põhjusel mitut tõlkijakontot. Vastasel juhul vastutab tõlkija sellise rikkumisega seotud ebasoodsate tagajärgede eest.

3.2. Tellija õigused ja kohustused:

- 3.2.1. Tellijal on õigus koostada ja saata tõlkijatele päringuid tasuta;

- 3.2.2. Päringu koostamise ja/või saatmisega ning pakkumiste saamisega ei kaasne tellijale tõlke tellimise kohustust;

- 3.2.3. Tellija kohustub kirjeldama tellimust võimalikult täpselt ja üksikasjalikult;

- 3.2.4. Tellija kohustub tõlkijale edastama tellimuse kohta käivat lisateavet juhul, kui tellimus on koostatud valesti või ebatäpselt;

- 3.2.5. Tellijal on õigus valida sobivaim pakkumine omal äranägemisel, tellija pole kohustatud tellimust andma odavaimale pakkujale;

- 3.2.6. Töö tellimise hetkel on tellija kohustatud raha tellimuse maksumuse ulatuses kandma haldaja deposiitkontole, kus see broneeritakse kuni tõlke vastu võtmiseni. Deposiitkontol paiknev tellija raha kajastub tellija e-kontol;

- 3.2.7. Tellijal on õigus saada tõlge ennem tasumist tõlkijalt tutvumiseks;

- 3.2.8. Tellijal on õigus võtta tõlge vastu, kui see vastab tema soovidele. Tõlke vastuvõtmisega kinnitab tellija, et tõlge vastab tellimusele ja tellija tõlke kohta pretensioone ei oma. Tõlke vastuvõtmise hetkel toimub töö eest tasumine, raha liikumine tellijalt tõlkijale kajastub tellija ja tõlkija e-kontol; ning raha tõlke teostamise eest liigub tellija e-kontolt tõlkija e-kontole;

- 3.2.9. Tellijal on õigus saata tõlge tõlkijale parandamiseks, kui see ei vasta tellimuses esitatud tingimustele või selles esineb teisi olulisi puudusi, lisades detailse pretensiooni põhjuse ning kirjelduse, millises osas ja mis ulatuses oleks vaja tõlget parandada;

- 3.2.10. Tellijal on õigus saata tõlge vahekohtusse, kui tõlkija keeldub tõlke parandamisest või parandamise tulemusena puudused tõlkes säilivad, lisades detailse pretensiooni põhjuse ning kirjelduse;

- 3.2.11. Tellijal on õigus katkestada tellimus juhul, kui see pole täidetud kokkulepitud tähtajaks. Tellimuse katkestamise korral e-kontol broneeritud raha vabastatakse edasisteks tehinguteks;

- 3.2.12. Tellija on kohustatud 72 tunni (laupäev ning pühapäev ei sisaldu antud ajavahemikus) jooksul võtma tõlke vastu, saatma tõlkijale parandamiseks või haldaja vahekohtusse. Nimetatud aja möödumisel toimub tõlke automaatne vastuvõtmine, raha tõlke teostamise eest kantakse tellija e-kontolt tõlkija e-kontole ning tõlke vaidlustamise võimalus edaspidi puudub;

- 3.2.13. Tellija saab haldajalt tasuta tõlkega seonduvad varalised õigused pärast tõlke vastuvõtmist ning tõlke eest tasumist;

- 3.2.14. Tellijal on õigus tellitud tõlkeid kasutada mis tahes seaduslikul viisil;

- 3.2.15. Tellijal on õigus anda tõlkijatele hinnanguid ja kommentaare. Tellija kohustub mitte andma hinnanguid, mis on valelikud, solvavad, häirivad;

- 3.2.16. Tellijal on õigus tellida väljamakseid oma e-kontolt oma pangakontole igal ajal, vaba rahaulatuses. Väljamakse tehakse kolme (3) tööpäeva jooksul;

- 3.2.17. Tellija on kohustatud mitte avaldama enda isiku- ja kontaktandmeid tõlkijale või muudele isikutele (v.a haldaja), arvestades lepingu punktiga 3.3.5.

3.3. Kasutajate õigused ja kohustused:

- 3.3.1. Kasutajad kohustuvad veebilehel kasutajaks registreerumisel esitama ainult tõeseid andmeid (k.a isiku- ja kontaktandmed);

- 3.3.2. Kasutajad kohustuvad kolmandatele isikutele mitte edastama veebilehe paroole ega muud veebikontole juurdepääsu puudutavat teavet;

- 3.3.3. Kasutajad kohustuvad kolmandatele isikutele mitte avaldama koostöö käigus teada saadud võimalikku äriteavet;

- 3.3.4. Kasutajad kohustuvad koostöö käigus mitte kasutama seadustega vastuolus olevaid materjale või materjale, mis rikuvad kolmandate isikute või organisatsioonide varalisi, autori- või muid õigusi;

- 3.3.5. Kasutajad kohustuvad mitte avaldama ega edastama enda isiku – või kontaktandmeid kellelegi teisele peale haldaja. Kontaktandmete all mõistetakse elektronposti aadresse, Skype ja Telegram kontosid, veebiaadresse (veebilehed, blogid), viiteid avaldatud publikatsioonidele, millel sellised andmed asuvad, samuti mis tahes muud liiki kontakte, s.h erinevaid interneti suhtlusprogrammide süsteeme ja telefoninumbreid. Selliste andmete edastamine on keelatud mis tahes viisil, s.h veebilehe sõnumite teel ja tellimusele selliseid andmeid sisaldava manusfaili lisamise teel, samuti mis tahes muul võimalikul viisil;

- 3.3.6. Kui Tellija saadab tellimuse parandusele, kohustub tõlkija sellele reageerima 72 tunni jooksul (laupäev ning pühapäev ei sisaldu antud ajavahemikus). Mittereageerimise korral tellimus automaatselt katkestatakse ning broneeritud tasu vabastatakse;

- 3.3.7. Kasutajatel on tõlgetega seonduvate vaidluste lahendamiseks õigus anda küsimus haldaja vahekohtusse;

- 3.3.8. Kui üks kasutajatest annab vaidlusküsimuse vahekohtusse, kohustub teine kasutaja selle kinnitama 72 tunni jooksul. Kinnitusest keeldumise korral antakse õigus vaidluse vahekohtusse andnud kasutajale;

- 3.3.9. Kasutajad kohustuvad viivitamatult haldajat teavitama kõikidest neid puudutavatest andmetest või asjaoludest, mis on muutunud võrreldes veebilehe kasutajaks registreerumisel esitatuga;

- 3.3.10. Kasutajad kohustuvad viivitamatult haldajat teavitama veebilehe kasutamiseks saadud parooli ja/või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse;

- 3.3.11. Kasutajad on kohustatud omavahel suhtlema ainult veebilehe vahendusel;

- 3.3.12. Kasutajad kohustuvad mitte ära kasutama ega avaldama kolmandatele isikutele tark- ja riistvarakogumites avastatud nõrku kohti. Puuduste ja nõrkade kohtade avastamisest kohustuvad kasutajad sellest viivitamatult teavitama haldajat;

- 3.3.13. Kõigilt tõlgetega tehtavatelt tehingutelt makstavate maksude (s.h tulu-, käibe- ja sotsiaalmaks) deklareerimise ja maksmise kohustus lasub kasutajatel.

3.4. Haldaja õigused ja kohustused:

- 3.4.1. Haldajal on õigus saada tõlkijalt agenditasu 25% tellimuse maksumusest. Haldaja peab vastava summa kinni tõlkija e-kontolt;

- 3.4.2. Haldajal on õigus saada kasutajatelt e-kontolt raha välja võtmise teenustasu 0.65 euro iga välja võetud summa eest;

- 3.4.3. Haldajal on õigus katkestada päring/tellimus ja/või blokeerida kasutaja veebikonto, hüvitamata veebilehe kasutaja e-kontol olevaid rahalisi vahendeid, kui kasutaja on rikkunud lepingu tingimusi või tema tegevus on vastuolus seadustega;

- 3.4.4. Haldajal on õigus blokeerida kasutaja veebikonto oma äranägemise järgi põhjusi selgitamata. Kasutaja e-kontol olevate rahaliste vahendite tagastamine toimub kasutaja pangakontole 7 tööpäeva jooksul;

- 3.4.5. Haldajal on õigus valesti vormistatud päringud tühistada, näidates tellimuse vormistajale ära päringutes esinevad puudused;

- 3.4.6. Haldajal on õigus tutvuda kasutajate sõnumitega;

- 3.4.7. Haldajal on õigus keelduda mis tahes konto registreerimisest, kui esineb kahtlus, et kasutaja tegevus veebilehe ja selle kasutajate suhtes võib olla õigusvastane;

- 3.4.8. Haldaja kohustub võimaluse korral operatiivselt kõrvaldama veebilehe tark- või riistavaratöös ilmnenud rikked ja puudused;

- 3.4.9. Haldaja loovutab tasuta tellijale tõlkijalt saadud tõlkega seonduvad varalised õigused pärast tellija poolt tõlke vastuvõtmist ja tõlke eest tasumist;

- 3.4.10. Haldaja kohustub muutma ja parendama tark- ja riistvarakogumi tööd, tuginedes oma uurimistegevusele, samuti läbi vaatama kasutajate esitatud sooviavaldused ja ettepanekud, mis on saabunud haldajale elektronposti vahendusel;

- 3.4.11. Haldaja kohustub kontrollima ja hindama tõlkijate kvalifikatsiooni.

4. Isikuandmete töötlemine

4.1. Andmeid, mida haldaja on saanud kasutajalt veebilehel registreerimise tulemusel ja veebilehe kasutamise käigus või mis koguneb kasutajate kohta muul viisil veebilehte kasutades (edaspidi isikuandmed), on õigus haldajal töödelda lepingus sätestatud eesmärkidel ja tingimustel.

4.2. Haldaja kogub ja salvestab isikuandmeid elektroonilisel kujul, tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.

4.3. Haldaja ei avalikusta ega anna isikuandmeid üle kolmandatele isikutele v.a koostöö tegemise ja veebilehe parendamise eesmärgil ning seadusest tulenevatel juhtudel.

5. Vaidluste lahendamine

5.1. Kasutajate vahelised tõlgetega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste ebaõnnestumise korral lahendatakse vaidlus haldaja vahekohtus.

5.2. Vahekohtu otsus võidakse teha tõlkija või tellija kasuks. Vahekohtu otsuse langetavad haldaja komisjoni liikmed, kes on enda tegevuses sõltumatud.

5.3. Kasutajate ja haldaja vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste ebaõnnestumise korral lahendatakse vaidlus seadustega ettenähtud korras.

6. Lepingu tingimuste muutmine

6.1. Haldajal on igal ajal õigus ühepoolselt lepingu tingimusi muuta.

6.2. Haldaja kohustub teavitama kasutajaid lepingu tingimuste muutumisest veebilehel avaldatavate teadete kaudu.

6.3. Lepingu muudatused jõustuvad veebilehel avaldamise järgselt.

6.4. Kasutajad kinnitavad enda nõustumist lepingu tingimuste muudatustega veebilehe kasutamisega pärast muudatuste avaldamist.